CT and X Ray Department

spesial_ua

Head of department
Dmitriy Maksyuta

© KMTSS, 2008-2014. Center sericite - dіagnostika (koronarografіya) i lіkuvannya (stenokardіya, gіpertonіya, protezuvannya valve stentuvannya coronary arterіy, shuntuvannya sudin sericite).

Создание сайта студия