Blood Transfusion Department

Vіktorіya Gorobets

Vіktorіya Gorobets
Head of department
Vіktorіya Gorobets

© KMTSS, 2008-2014. Center sericite - dіagnostika (koronarografіya) i lіkuvannya (stenokardіya, gіpertonіya, protezuvannya valve stentuvannya coronary arterіy, shuntuvannya sudin sericite).

Создание сайта студия