Management

Todurov Boris M
Todurov Boris M

 

CEO,
Member of National Academy
of Medical Science of Ukraine,
PhD, Honoured MD of Ukraine.+380 (44) 291-61-01


Демянчук

Demyanchuk Vitaliy

Deputy CEO

+380 (44) 291-61-62

Zograbyan Andriy R.

Zograbyan Andriy R.
Medical Deputy CEO+380 (44) 291-61-92
Kostyushko Galina Y.

Kostyushko Galina Y.
Deputy CEO HR
+380 (44) 291-61-93
Bogatko Katerina M.

Bogatko Katerina M.
Deputy CEO Finance+380 (44) 291-61-08
Варвінець

Varvinez Iryna V.
Head Accountant+380 (44) 291-61-55
Svyatenko Mykola I.

Svyatenko Mykola I.
Technical Deputy CEO+380 (44) 291-61-89
Chernegova Galina M.

Chernegova Galina M.
Head Nurse+380 (44) 291-61-11

© KMTSS, 2008-2014. Center sericite - dіagnostika (koronarografіya) i lіkuvannya (stenokardіya, gіpertonіya, protezuvannya valve stentuvannya coronary arterіy, shuntuvannya sudin sericite).

Создание сайта студия